Polityka
Politykę Prywatności wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171
poz.1800 z późn.zm.).

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób, w jaki
Administrator postępuje z danymi osobowymi i informacjami
osobistymi, które przekazuje lub umieszcza Użytkownik na Portalu.
Polityka Prywatności dotyczy również informacji i danych
przekazywanych podczas korzystania z Portalu.


1. Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać
łącznie z aktualną treścią Regulaminu, dostępnego pod adresem
internetowym: Regulamin . Znajdują się tam również definicje
podstawowych pojęć używanych w treści Polityki Prywatności.


2. Administrator przyjmuje Politykę Prywatności w celu ochrony
interesów Użytkowników oraz aby dostarczać usługi najwyższej
jakości. Przepisy prawa obowiązującego aktualnie w Polsce nakazują
Administratorowi ochronę danych osobowych. Jeżeli jest konieczne
przekazanie danych osobowych podczas korzystania z Portalu, to
Użytkownik może być pewien, że ich przetwarzanie odbywa się
zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.


3. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:


Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej,
pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację
tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której
tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w
szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub
społeczne.


Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych
o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów,
niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy
jest podzielony funkcjonalnie.


Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności
te dokonywane w systemie informatycznym.


System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą
urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi
programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.


Administrator przetwarza następujące dane osobowe:


a. imię,


b. nazwisko,


c. adres e-mail,


d. datę rejestracji i urodzenia,


4. Administrator bezwarunkowo respektuje prawa autorskie oraz
prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków
towarowych.


Administrator zawsze dokłada najwyższej możliwej staranności,
celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych
osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań
technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz
personelu.


Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem
celem weryfikacji podanych danych rejestracyjnych – wyłącznie w
razie uzasadnionej potrzeby.


Administrator zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi
sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem
przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem
danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w
Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Dokłada
nadto należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych
danych odbywała się w sposób ciągły.


5. Możliwe jest przeglądanie zawartości Portalu bez tworzenia
Konta. Można także skontaktować się z Administratorem za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu, pod
adresem internetowym: Kontakt z nami, nie tworząc Konta.


6. Niektóre działania na Portalu, w szczególności
zamieszczanie Materiałów i przesyłanie Komentarzy (a w nich Linków
lub Osadzonych Obiektów) wymagają Rejestracji Konta i są możliwe
wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników. Rejestracja odbywa się
za pomocą Wtyczki Społecznościowej Facebook.


7. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować
następujące informacje w sposób manualny lub automatyczny:


a. dane o oglądanych przez Użytkownika Materiałach,


b. dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Komentarzach,


c. dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.


8. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Portalu
Administrator może umieszczać „tag” (określany też jako plik
„web beacon”, tj. obiekt pliku, taki jak przezroczysta grafika
lub obraz, który umieszcza się w witrynie internetowej lub
wiadomości e-mail. Pliki web beacon są zazwyczaj używane wraz z
plikami cookie HTML do monitorowania aktywności użytkownika na
witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy,
kiedy wiadomość zawierająca plik web beacon jest otwarta.) w
wiadomościach działu obsługi klienta Portalu lub innych wysyłanych
wiadomościach, aby potwierdzić ich dostarczenie.


9. Zawartość przesłana do Portalu. Wszelkie Materiały oraz
Wpisy i Komentarze udostępnione, mogą być gromadzone i używane
przez innych Użytkowników, jeżeli nie naruszają praw Podmiotów
trzecich.


10. W przypadku przesłania na Portal danych, mogą one zostać
użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz
przetwarzania wszystkich wysłanych Wpisów i Komentarzy.


11. Administrator stosuje procedury blokowania używania adresu
e-mail lub innych danych osobowych albo informacji osobistych
Użytkowników do wysyłania informacji handlowej lub marketingowej
bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów
administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach na
Portalu lub obsługi Użytkownika) – na co Użytkownicy wyrażają
zgodę podczas rejestracji.


12. System informatyczny Administratora stosuje technologię
cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z
alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na Twoim
komputerze, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę
internetową używającą cookies. Są one używane przez
przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania
możliwości danej strony www, np. do logowania, do ustawiania opcji
lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie
są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu
obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do
nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.


13. Logując się na Portal wyrażasz zgodę na umieszczenie
naszych plików cookies.


14. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach
używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić
odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również
zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest
możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo
własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.


15. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez
odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej.
Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej
opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies używane
przez system informatyczny Administratora nie są przekazywane innym
serwisom internetowym lub dla nich widoczne, z zastrzeżeniem
Polityki prywatności.


16. Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony
prywatności znajdziesz poniżej w linkach, odpowiednio do używanej
przeglądarki internetowej, tj.:


I. Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl


II. Microsoft Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl


III. Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


IV. Opera http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html


V. Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL


Administrator przypomina: całkowita blokada używania plików
cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości
stron internetowych, włączając także Portal.


17. Administrator używa plików cookies, web beacon oraz
informacji dzienników, w szczególności:


a. jako element umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości
Portalu,


b. aby zapisywać informacje logowania, dzięki czemu nie trzeba
wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika na
Portalu,


c. by dostarczać Użytkownikowi niestandardową i
spersonalizowaną treść;


d. aby monitorować efektywność kampanii marketingowych;


e. by monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę
odwiedzających i wyświetlonych stron;


f. aby śledzić Wpisy i Komentarze użytkownika oraz jego status
w planowanych promocjach, loteriach i konkursach,


g. jako część systemu Facebook, tj. serwisu społecznościowego
udostępnianego przez Facebook, Inc. Polityka prywatności Facebook
jest dostępna pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/


18. Wszystkie Treści i Materiały Użytkownika mogą zostać
ponownie rozesłane przez Internet i inne kanały, mogą być
oglądane przez innych Użytkowników oraz mogą stać się
powszechnie dostępne w sposób wybrany przez Administratora, który
nie narusza praw Użytkowników lub Podmiotów trzecich.Linki
(odnośniki) do stron zewnętrznych: Portal zawiera linki pozwalające
odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe.
Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia naszych stron
internetowych, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż
Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron
zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę
prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron
zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki)
prywatności, z którymi należy się zapoznać.


19. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim
istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W
każdym czasie Użytkownik może zażądać, aby Administrator
ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych
lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia. W
tym celu należy kontaktować się przez formularz kontaktowy
dostępny na stronie: Kontakt z nami .


20. Celem Portalu jest także udostępnianie trafnych i
użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie
oraz systemy reklamowe Firm zewnętrznych. Do wyświetlania
odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane informacje,
w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia
oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia
(takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku
zalogowania na Koncie można też wyświetlać reklamy na podstawie
informacji podanych w ramach tego Konta.


21. Administrator używa w systemie informatycznym Portalu np.
plików cookies, aby ułatwić Partnerom Marketingowym wyświetlanie
reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi.
Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań
powiązanych z informacjami o aktywności w Internecie, które nie
umożliwiają identyfikacji konkretnego Użytkownika. Do takich
informacji należą między innymi dane o wyświetlanych
zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie
wcześniejszej aktywności w witrynie danego Partnera Marketingowego.
Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować
Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta oraz
innych posiadanych przez Administratora informacji, które
umożliwiają identyfikację konkretnego Użytkownika.


22. Partnerzy Marketingowi mogą wyświetlać reklamy na Portalu,
o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania
reklam. Administrator nie udostępnia Partnerom Marketingowym żadnych
informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez
Partnerów Marketingowych dotyczące udzielenia lub wycofania zgody
albo sprzeciwu, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami
prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku
zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań
innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez
Partnerów Marketingowych i udostępnione Portalowi są przetwarzane
zgodnie z Polityką Prywatności.


23. Osobie udostępniającej Administratorowi dane osobowe,
przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.


24. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie
udostępniającej dane osobowe Administrator odsyła do następujących
polskich aktów prawnych:


a. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


b. Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.
2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.


25. Jeżeli Użytkownik Portalu zauważy, że jakakolwiek
informacja jego dotycząca jest niezgodna z prawdą lub niekompletna,
Administrator umożliwia zgłoszenie tegoż faktu poprzez formularz
kontaktowy dostępny na stronie: Kontakt z nami . W razie
potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie
poprawiona.

Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych